หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ฉบับ 284 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2548

[Hone] [ข่าวหน้า 1] [บทบรรณาธิการ] [ธุรกิจ-การตลาด] [อุปโภค-บริโภค-พลาสติก-บรรจุภัณฑ์]

[ยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์] [เจาะประเด็นภาครัฐ-เอกชน] [อุตสาหกรรมภูมิภาค] [การค้า 4 ทิศ] [คอลัมน์]

การค้า 4 ทิศ

พัทยาปรับโครงสร้าง-โลจิสติกส์

นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้นำเสนอโครงการต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่แผนการพัฒนาเมืองพัทยาในการขอจัดสรรงบอุดหนุนต่อสำนักงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548 โดยได้เรียกประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการพิจารณา การบรรจุวาระในประเด็นดังกล่าวเข้าไป

โดยสาระสำคัญของการพิจารณาคงจะเป็นการนำเสนอแผนงานของโครงการต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแผนการพัฒนาระบบการจราจร และขนส่งที่เมืองพัทยาได้รับงบประมาณอุดหนุนมาแล้วจากภาครัฐในระยะที่ 1 ในแผนการพัฒนาปี 2548 จำนวน 1,362 ล้านบาท

นอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบของพัทยาที่ต้องเร่งพัฒนาแล้ว ด้านระบบขนส่งและการจราจรก็ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการไป แล้วในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการจัดสร้าง ถนนเลียบทางรถไฟแบบคู่ขนาน หรือ Local Road จากแยกกระทิงลายไปจนถึงสุดเขตในงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งในการของบประมาณอุดหนุนในปี 2548 ภาครัฐได้เห็นชอบในการอนุมัติการ จัดทำระยะที่ 1 ไปแล้วจำนวน 160 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้าง ถนนจอมเทียนสาย 2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอีก 1 เส้นทาง ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะต้องจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว ยังจะต้องขอ งบเพิ่มเติมในเรื่องของการเวนคืนที่ดินตามแนวถนนอีก 320 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันในงบปี 2548 ได้ผ่านการอนุมัติงบมาแล้ว 160 ล้านบาท