English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
ฮาลาลไทยในตลาดโลก
[Dynamic] - วงจรภาครัฐ : ฉบับที่ ฉบับ 272 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2554

 

Loading image...

ฮาลาลไทยในตลาดโลก

ฮาลาลไทย บทพิสูจน์ใหม่ ยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการสินค้า เพื่อผลักดันขีดความสามารถแข่งขันสินค้าฮาลาลไทยในตลาดโลก

            ประชาชนชาวมุสลิมทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสอน โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่มีข้อบังคับ และเงื่อนไขเดียวกันตามข้อกำหนดที่เรียกและเข้าใจ กันคือคำว่า “อาหารฮาลาล” ซึ่งเป็นอาหารตามข้อกำหนดจะต้องเป็นอาหาร ที่มีประโยชน์ มีโภชนาการถูกหลักสุขอนามัย เพราะอาหารฮาลาลได้ถูกกำหนดควบคู่กับอาหารที่ดี คือ ฮาลาลตอยยิบ ซึ่งแปลว่า อนุมัติในสิ่งที่ดี ดังนั้นผลิตภัณฑ์บางชนิดบางประเภทที่มีเครื่องหมายฮาลาลถูกส่งไปจำหน่ายในประเทศที่มีชาวมุสลิมจากประเทศไทยหรือมาเลเซียจึงไม่ได้รับความนิยมหรือความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในประเทศมุสลิมบางประเทศ ด้วยเหตุผลว่าอาหารฮาลาลค่อนข้างมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในเรื่องของกระบวนการผลิตอยู่หลายประการ  

            เมื่อเร็วๆ นี้มีผู้บริโภค เกิดความไม่มั่นใจจากชาวมุสลิมเมื่อพบเห็นเครื่องหมายรับรองฮาลาล บนผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสัตว์ที่ต้องเชือด ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นจุดอ่อน ของกิจการฮาลาลไทยทันที ปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ที่ผ่านมาทำให้ การตลาดของกิจการฮาลาลไทยมีปัญหา ภาครัฐเองที่ไปดำเนินการติดต่อเผยแพร่ในประเทศมุสลิมก็ไม่เข้าใจ เมื่อเกิดปัญหาและมีคำถามขึ้นก็อธิบายไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ควบคุมและไม่มีความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ แต่ในระยะหลังรัฐบาลเริ่มทำงานแบบบูรณาการมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับองค์กรศาสนาซึ่งสามารถอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ประเทศคู่ค้าเหล่านั้นเข้าใจได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างรวดเร็ว
            ในระยะแรกภาครัฐหรือผู้ประสานงานคิดว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทย บางครั้งคิดไปถึงว่าเครื่องหมายฮาลาลของไทยไม่ได้รับความเชื่อถือ ต้องเป็นของประเทศมาเลเซียเท่านั้น เพราะเห็นว่าของมาเลเซียไม่ค่อยมีปัญหาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เพราะมาเลเซียเองก็เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทยเช่นกัน แต่คนของรัฐหรือผู้ประสานงานของมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นมุสลิม และเข้าใจในเรื่องนี้จึงสามารถอธิบายและสร้างความกระจ่างได้ ส่วนของไทยในอดีตทำกันแบบขอไปทีและไม่ให้ความสำคัญกับหลักการศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของกิจการฮาลาล จึงทำให้เสียโอกาสและเสียเวลาไปหลายปี
            ปัจจุบัน อาหารฮาลาล (Halal Food) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมไทย มิใช่ เพียงแต่ชาวไทยมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่เพื่อการส่งออกในตลาดโลกมุสลิมก็จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง และดำเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามและระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองฮาลาล พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี และหากผู้ขอรับรองฮาลาลประสงค์จะใช้ "เครื่องหมายรับรองฮาลาล" จะต้องรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก่อน (ข้อ 7, ข้อ 8 แห่งระเบียบฯ)        

            ด้านนางจิตราภรณ์ เตชาชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมีความสำคัญต่อตลาดส่งออก เนื่องจากตัวเลขประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกมีราว 2,000 ล้านคน เอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีชุมชนมุสลิมหนาแน่นที่สุดราว 25 เปอร์เซ็นต์ของประชากรมุสลิมโลก เอเชียเลยกลายเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับสินค้าฮาลาลระดับต้นๆ ของโลก ในปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลโลกมีมูลค่ารวมราวๆ 580,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นแหล่งกสิกรรมและเกษตรกรรม นี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีสำหรับประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจกับหลักการและมาตรฐานฮาลาลให้ถ่องแท้ เพื่อจะเข้าไปช่วงชิงตลาดนี้ด้วยความมั่นใจและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ       

            อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยส่วนใหญ่ส่งออกวัตถุดิบและรับจ้างผลิตอาหารแปรรูปส่งไปประเทศอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้ จะนำไปติดแบรนด์ตนเองแล้วส่งขายต่อไปทำให้ได้มูลค่าเพิ่มอย่างสูง ดังนั้น สสว.พยายามผลักดันศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในอุตสาหกรรมฮาลาล โดยเฉพาะเอสเอ็มอีทางภาคใต้เร่งพัฒนามาตรฐาน เครื่องหมาย “ฮาลาล” เพื่อขยายการส่งออกอาหารฮาลาลไทย เช่น ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล สามารถผลักดันเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดต่างประเทศได้ปีละกว่า 20 ราย วางเป้าขยายมูลค่าส่งออกเป็น 2-3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในอีก 5 ข้างหน้า

เมื่อต้นปี 2554 เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ของไทย ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีพิธีการรับมอบใบรับรองระบบ HALAL พร้อมทั้งใบอนุญาตใช้สัญลักษณ์ HALAL และใบรับรองระบบ HAL-Q ให้แก่ครัวการบิน ดอนเมือง เพื่อแสดงถึงมาตรฐานในการผลิตอาหารฮาลาลที่ได้ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

            ปี 2553 ที่ผ่านมา ก่อนได้รับการรับรองระบบฮาลาล ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง ได้เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3.3 ล้านชิ้น มีมูลค่าการส่งออก 15.3 ล้านบาท และคาดว่าหลังจากได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ระบบต่างๆ แล้ว จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเบเกอรี่แช่แข็งไปยังกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การได้รับใบรับรอง ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการรับการบริการอาหารในเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารชาวไทยมุสลิมที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษของบริษัท เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี

 

 

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com