English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
กฟภ.โปร่งใสพาองค์กรสู่ Super PEA
[Dynamic] - Hilight News : ฉบับที่ 343 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

Loading image...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมพัฒนาเป็น Super PEA สอดรับแนวนโยบายรัฐบาล 4.0 ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ ขณะที่การดำเนินงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” ยังทำต่อเป็นปีที่ 3 ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง พร้อมกับจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ผ่าน 5 โครงการสำคัญ   

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาเป็น "Super PEA" เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ พัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่สำคัญ พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ครอบคลุมทั่วถึงลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งยกระดับงานบริการลูกค้าให้มีความถึงพอใจสูงสุด และได้พัฒนา PEA ไปสู่ยุคของ PEA 4.0 ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. ได้พูดถึงโครงการหรือแผนงานที่จะรองรับนโยบาย 4.0 และรองรับนโยบายหลักด้านต่างๆ ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ 4S – 12 Strategies หรือ 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ ที่สำคัญมีดังนี้

1. จัดทำแผนงาน Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid สำหรับปี 2560 รวมถึงการจัดทำแผนงานในการตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ หม้อแปลง และอุปกรณ์หลักที่สำคัญในระบบไฟฟ้า

2. สร้างระบบการบริหารจัดการต้นไม้ (Vegetation Management) เพื่อให้การตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า เป็นไปตามหลักวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีความสวยงามและสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

3. เร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ทันต่อการเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่โดยกำหนดเป้าหมายหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.99

4. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดหาและลดระยะเวลาดำเนินการ เช่น ปรับปรุงกระบวนการจัดหามิเตอร์ หม้อแปลงและอุปกรณ์หลักที่สำคัญในระบบไฟฟ้าให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน

5. มุ่งพัฒนาองค์กรและกระบวนการภายใน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภายในให้เป็น High Performance Organization โดยได้รับรางวับรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือรางวัลเชิดชูเกียรติอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง

สำหรับปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าจุดรวมงานทั้ง 186 แห่ง การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต และทั้ง 17 สายงานได้ผ่านการรับรองการเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสทั้งหมดแล้ว ซึ่งทางผู้ว่าการ กฟภ.ก็ได้กล่าว ชื่นชมในความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน และสำหรับส่วนที่ดีอยู่แล้วจะทำอย่างไรให้ยังคงความโปร่งใสไว้ได้ตลอดไป เราจึงต้องมีการพัฒนาเป็น "การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0"

นอกจากนี้ นายเสริมสกุล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปีนี้ตนมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน "การไฟฟ้าโปร่งใส" อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และประกาศให้ยกระดับเข้าสู่ "การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" โดยมีหลักการและแนวคิดให้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ให้สองคล้องตามมาตรฐานสากล ผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติงานประจำวัน ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงการส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรักษามาตรฐานหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ควบคู่กับการขยายผลการดำเนินงานสู่การไฟฟ้าสาขา/สาขาย่อย 747 แห่ง รวมถึงการลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังอีกด้วย

            ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา การไฟฟ้าภูมิภาคได้ประกาศนโยบายการบริหารงานและพัฒนาเรื่อง Excellence in Governance ให้เป็นองค์กรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ โดยได้ร่วมกันจัดทำ "การไฟฟ้าโปร่งใส" เพื่อแสดงออกถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานได้ทุกขั้นตอน มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลงานซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านนับว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

            ล่าสุดเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดงาน “PEA ห่วงใย ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายผ่าน 5 โครงการที่สำคัญคือ

โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มอบอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล และสนับสนุนทุนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ

โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี สนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างๆ ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการ เชิญชวนให้พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเป้าหมายรวม 10 ล้านซีซี

โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า เป็นอีกโครงการหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ช้างไทย โดยในปี 2560 จะดำเนินการปล่อยช้าง จำนวน 4 เชือก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันช้างโลก (World Elephant Day) อีกทั้งได้จัดทำโป่งเทียม จำนวน 65 แห่ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าต่างๆ เพื่อเป็นเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า

โครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และชุมชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำด้วยการนำวัสดุคอนกรีตที่ชำรุด เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนกรีต นำมาเป็นวัสดุในการสร้างฝายพร้อมทั้งต่อยอดฝายเดิมเพื่อความยั่งยืนอีก 10 ฝาย โดยติดตั้งโซลาร์ปั๊มและท่อลำเลียงน้ำเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

โครงการ 74 ชุมชน ปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน โดยเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com