English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
ปตท.ผนึกสวทช.ทำR&Dสามพันไร่
[Dynamic] - Hilight News : ฉบับที่ 343 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

บมจ.ปตท ลงนามร่วมกับ สวทช.พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง กว่า 3 พันไร่ เป็นศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม และสอดรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาครัฐ ตบท้ายด้วยรางวัลสุดยอดแบรนด์ที่ทรงพลังติดต่อกันปีที่ 3 จากความผู้บริโภคทั่วประเทศ

ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำโดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ของปตท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)” ณ ห้องประชุมอาคารที่พักผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

ปตท. และ สวทช. จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์วิจัยแห่งนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิตระดับห้องปฏิบัติการไปสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นทางถึงปลายทาง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการพัฒนาร่วมกับ สวทช. บนพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ และการพัฒนาพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1. พื้นที่กลุ่มอาคารงานวิจัยและทดสอบ 2. พื้นที่ส่วนกลางและการพาณิชย์ และ3. พื้นที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนและพื้นที่สีเขียว

ด้านนายเทวินทร์ กล่าวว่า “ปตท. พร้อมให้ความสนับสนุนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตามกรอบความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและผลักดันให้ EECi บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชารัฐอย่างเป็นเอกภาพ โดยในพื้นที่ส่วนที่ 2 และ 3 ยังเปิดพื้นที่ให้เอกชนที่สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาด้วย เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป”

ทั้งนี้ ปตท. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยาสิริเมธี เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยผนวกแนวคิดทางด้านนวัตกรรม และระบบนิเวศเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง ปตท. ได้ก่อสร้างแนวถนนหลัก รวมถึงจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว

            นอกจากนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนในการรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ในประเภทสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสำรวจขึ้นเป็นครั้งที่ 3  โดย ปตท. สามารถครองใจผู้บริโภคได้รับรางวัลต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 จากผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มากถึง 16,000 ตัวอย่างทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ และอีก 13 จังหวัดทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและพลังของแบรนด์ ปตท. ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำความเชื่อมั่น และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ ปตท. ได้เป็นอย่างดี

            ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนงาน จากส่วนกลางไปยังกลุ่มธุรกิจ หน่วยธุรกิจ สายงานจนถึงพื้นที่ปฏิบัติการ ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการด้าน QSHE กำหนดแผนดำเนินงาน ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบายทั้งของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทุกไตรมาส รวมทั้งในการตรวจประเมิน โดยส่วนกลางตามวาระที่กำหนด

            โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์จะเน้นหนักที่ระบบการจัดการด้าน SSHE เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน SSHE พร้อมทั้งริเริ่มและประยุกต์นวัตกรรมตลอดจนดำเนินการโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ลดความสูญเสียและผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี ปตท. จึงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน QSHE ประจำปี ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ มากำหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำไปพิจารณากำหนดเป้าหมายของหน่วยธุรกิจและถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายในระดับสายงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินผลตามเป้าหมายในแต่ละระดับนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะ   

            มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ที่ทุกหน่วยธุรกิจและทุกบริษัทในกลุ่มต้องนำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ เป็นการเชื่อมโยงนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เข้ากับนโยบาย มาตรฐานการจัดการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจและแต่ละบริษัท กรอบของมาตรฐานการจัดการถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานการจัดการสากล

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com