English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
ยุทธศาสตร์คลัสเตอร์ นำอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก
[Dynamic] - วงจรภาครัฐ : ฉบับที่ 299 ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2556

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้กำหนดให้ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่ผ่านมา ได้มีการสัมมนาระดมความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยหลายครั้ง รวมทั้งได้มีการจัดทำวิจัยเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวางแผนกลยุทธ์แห่งศตวรรษ เป็นที่ปรึกษา

โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก ซึ่งต้องวางกรอบให้ชัดเจน เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดขายของไทย โดยเป็นการโฟกัสเฉพาะเรื่อง ไม่ใช่แผนกว้าง ๆ ที่จับต้องไม่ได้

แผนการเพิ่มขีดความสามารถจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับนโยบายทางเลือกใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงตลาดโลกและระดับภูมิภาคและตลาดภายในประเทศได้อย่างกลมกลืน

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 4 ระดับ คือ 1.กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งและจุดขายที่จะแข่งขันในตลาดโลก โดยจัดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์

2.กำหนดแผนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน

3.กำหนดยุทธศาสตร์ภาค เนื่องจากแต่ละภาคมีความแตกต่างและจุดขายที่ต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาที่เชื่อมต่อกับรอยตะเข็บประเทศเพื่อนบ้านควบคู่กัน เพื่อนำไปสู่การค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากยุทธศาสตร์ภาค อาทิ การส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

หากอุตสาหกรรมไทยต้องการยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างเข้มแข็ง จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อครองความได้เปรียบในโลกการค้าเสรี การดำเนินธุรกิจต้องเน้นความไวของการจัดระบบการผลิต การตลาด การขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และธุรกิจที่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น จึงจะอยู่รอด

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานให้การสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ได้นำเสนอแนวทางที่จะต้องพัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้ศึกษาสัมผัส และเรียนรู้ถึงแนวทางในการประกอบธุรกรรมและการผลิตในโลกปัจจุบัน ด้วยโครงการ “พันธมิตรอุตสาหกรรม” หรือ “คลัสเตอร์” (Cluster Development Project)

โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันโดยการรวมตัวสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศขึ้น ภายใต้คำขวัญ “คลัสเตอร์รวมใจ นำอุตสาหกรรมไทยสู่สากล”

สำหรับโครงการนำร่องที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เลือกที่จะสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ในระยะแรกมี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน ได้แก่

1. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (จำนวนสมาชิก 50 ราย) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาก ประกอบกับเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุน และส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเป็น Detroit of Asia

2. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตภาคกลาง (จำนวนสมาชิก 50 ราย) เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดี มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขัน     กับต่างประเทศได้ นอกจากนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก เนื่องจากใช้วัตถุดิบในประเทศเกือบทั้งสิ้น (Resource-based Industry) รวมทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเป็น Kitchen of the World

3. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดชัยภูมิ (จำนวนสมาชิก 25 ราย) เนื่องจากในจังหวัดชัยภูมิเริ่มมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการสิ่งทอที่ย้ายฐาน และขยายการผลิตจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ประกอบกับภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นจุดเด่น และจุดขายของจังหวัด รวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอยังจัดอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มแฟชั่น ซึ่งรัฐยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนอย่างจริงจังด้วย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มั่นใจว่า หากไทยสามารถเดินไปตามแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คลัสเตอร์” ได้ ในอนาคตคงได้เห็นอุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น สามารถผงาดในเวทีโลกได้อย่างเข้มแข็งอย่างแน่นอน

ก็ต้องดูว่า ทำได้อย่างที่กล่าวหรือไม่

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com