English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
102 ปีกรมศิลปากร สหวัฒน์ นั่งเก้าอี้อธิบดีคนใหม่
[Dynamic] - วงจรภาครัฐ : ฉบับที่ 290 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2555

 

Loading image...

102 ปีกรมศิลปากร “สหวัฒน์” นั่งเก้าอี้อธิบดีคนใหม่

           กรมศิลปากรสถาปนาครบรอบ 102 ปี  ครม.อนุมัติ  “สหวัฒน์ แน่นหนา” ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากรคนที่ 20 มอบนโยบายเร่งพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเพื่อเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

กรมศิลปากร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานซึ่งมีความรับผิดชอบในส่วนการป้องกันอนุรักษ์ บำรุงรักษาฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและสืบทอดศิลปะ อีกทั้งทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยพร้อมด้วยความมั่นคงของชาติมาเป็นเวลากว่า 102 ปี

ล่าสุด  นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งอธิบดี โดย ดร.โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีคนที่ 19 ที่ได้เกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยทาง ครม.ได้มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายสหวัฒน์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นอธิบดีคนที่ 20 ที่จะเข้ามาสานต่อนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน

นายสหวัฒน์ แน่นหนา กล่าวถึงแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานว่า จะเร่งยืนเรื่องและปฏิบัติงาน คือเร่งพัฒนา บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพื่อเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งยังเร่งหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันน้ำท่วมแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งเครื่องมือติดตาม การแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ เร่งผลักดันดำเนินกฎหมายของกรมศิลปากร พ.ร.บ. คดีต่างๆ พร้อมยังส่งเสริมงานสร้างมูลค่าเพิ่มของมรดกวัฒนธรรมเชื่อมโยงกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประเทศตามนโยบายของนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรัฐบาล ส่วนงานด้านส่วนอื่นๆ อาทิเช่น การบูรณะซ่อมแซมวัดอรุณฯ โดยต้องหาแนวทางบูรณะและหางบประมาณมาดำเนินการบูรณะอย่างเร่งด่วน

            สำหรับ แนวทางการทำงาน นั้นได้หาหรือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังคงยึดถือหน้าที่หลักของกรมศิลปกร ในการสิบทอด สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนระบบและกลไกการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว และยังจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ สิบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้านการทำงานหลักของกรมศิลปกร ซึ่งการทำงานต้องอาศัยงานวิชาการและงานด้านทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในการดำเนินงานด้านมรดก นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย และสิ่งแรกที่อธิบดีคนใหม่อยากเน้น คือ เรื่องสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในกรมศิลปากรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทุกท่าน ทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ จะดูแลทั้งเรื่องคน งาน เงิน ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะด้านการเงินต้องโปร่งใส งานต้องมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคนให้ดี

ประวัติอธิบดีกรมศิลปากร

นายสหวัฒน์ แน่นหนา เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2495 เป็นชาวพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ประวัติการทำงาน

 เริ่มต้นปี 2527-2530 เป็นหัวหน้างานโบราณคดี โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ต่อมาปี 2530-2538 ได้รับเกียรติเป็นหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ปี 2538-2542 ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 นครราชสีมา ปี 2542-2552 เลื่อนขั้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ปี 2552 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร ปี 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

             ผลงาน

ส่วนทางด้านผลงานที่ผ่านของอธิบดีคนใหม่นั้น  เป็นผู้ประสานและขุดค้นแหล่งเตาเผาบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี จนแล้วเสร็จ บูรณะพระธาตุขอนแก่นและสิมพระธาตุ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบูรณะปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มฟื้นฟูการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณ เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  บูรณะพระธาตุจอมกิตติ พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ บูรณะพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และบูรณะพระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน แล้วเสร็จระหว่างปี 2550-2552

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com